Ansvarsrapport

2019

Generaldirektörens översikt

FPA:s mål är att arbeta enligt värderingarna respekt för individen, kompetens, samverkan och nytänkande. Även vårt ansvarsarbete grundar sig på dessa värderingar. FPA:s vision är att som en föregångare i fråga om service skapa välfärd och främja god livshantering.

När det gäller ansvarsfullhet är en socialt hållbar utveckling ett centralt fokusområde hos FPA. Målet för en socialt hållbar utveckling är att trygga förutsättningarna för välfärd för nuvarande och kommande generationer. År 2019 har FPA deltagit aktivt i att förebygga marginalisering och ojämlikhet bland unga. Detta har vi gjort genom att utveckla den yrkesinriktade rehabiliteringen, rehabiliteringstjänsterna och lagstiftningen. Vi har fått positiv feedback av de unga och av olika samarbetspartner, som ansett att utvecklingsarbetet är ett steg i rätt riktning. De har uppskattat tjänsterna för unga och i synnerhet det nya sätt som vi bemöter unga på.

Förra året bestämde vi oss för att förnya vår strategi så att vi också tog med personalen i planeringen. Ett genomgående tema i den nya strategin är uppbyggnaden av ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. År 2019 satsade vi på ansvarsarbetets slagkraftighet och på att öka informationen kring verksamheten, och det här utvecklingsarbetet kommer att fortsätta också det här året.

År 2020 fokuserar vi inom ansvarsarbetet särskilt på hållbar ekonomi, jämlikhet och jämställdhet. Därtill strävar vi efter att stärka förtroende och samarbete samt att utveckla slagkraften i och uppföljningen av arbetet med ansvarsfullhet. Även vårt arbete i nationella arbetsgrupper för hållbar utveckling fortsätter.

Mer om resultaten av FPA:s arbete för ansvarsfull verksamhet kan du läsa i den här rapporten.

Outi Antila
FPA:s generaldirektör

Ledande av ansvarsarbetet vid FPA

FPA:s ansvarsarbete utgår från strategin. Detta arbete grundar sig också i hög grad på FPA:s lagstadgade uppgift som verkställare av den sociala tryggheten. Eftersom FPA är en organisation som sörjer för den sociala tryggheten har vår verksamhet en nära koppling till framför allt en socialt hållbar utveckling.

Vi har satt upp mål för vårt ansvarsarbete. Dessa mål styr hur verksamheten genomförs. Målen har grupperats under fyra teman, som fungerar som fokusområden för ansvarsarbetet. FPA:s plan för ansvarsfull verksamhet kommer att uppdateras våren 2020.

FPA:s ansvarsarbete ‒ teman och mål:

Utveckla systemet för social trygghet
1. Vi är en aktiv samhällelig påverkare.
2. Vi stöder våra kunders välfärd och främjar god livshantering.

Minska på ojämlikheten
3. Vi förebygger marginalisering.
4. Vi utvecklar våra tjänster för att bättre kunna beakta mångfalden bland våra kunder och vår personal.

Samverka på ett ansvarsfullt sätt
5. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare.
6. Vi agerar på ett ekonomiskt hållbart sätt.
7. Vi placerar våra tillgångar på ett ansvarsfullt sätt.

Stävja klimatförändringen
8. Vi minskar vårt koldioxidavtryck.

FPA har olika planer och anvisningar som stöder ansvarsfullhet. Uppdateringen av likabehandlings- och jämställdhetsplanen inleddes hösten 2019 och den nya planen publiceras våren 2020.

Vid FPA:s seminarium om ansvarsarbete i december 2019 definierade vi hur ansvarsarbetet inom FPA ser ut i nuläget och skapade visioner om framtiden. Det visade sig att det finns ett tydligt behov av att dela information med personalen och att fördjupa förståelsen för ansvarsarbetet. År 2020 ska ansvarsarbetet synliggöras och nu gör vi också upp konkretare mål som sedan följs upp.

Den nya strategins mål är: stärkt förtroende och samarbete, utveckling av kundupplevelsen samt datarörlighet och utnyttjande av information.

FPA:s nya strategi har tagits fram tillsammans

Vi använde oss av metoder inom servicedesign när FPA:s strategi fastställdes och förankrades i vardagen. Grunden för strategin skapades i nära samarbete med hela organisationen och våra viktigaste intressentgrupper.

Den strategi som utkristalliserade sig bygger på information som samlats in bl.a. genom besök i alla försäkringsdistrikt och kundserviceenheter, intervjuer med sakkunniga och företrädare för olika intressentgrupper, tiotals verkstäder, observationer som gjorts i kundbetjäningen, öppen kommunikation och en nätenkät som riktades till samtliga anställda.

Vi vill upprätthålla samma anda av samverkan genom hela strategiperioden. Målen förankras i vardagen genom samarbete och med betoning på öppen kommunikation.

Den nya strategins mål är: stärkt förtroende och samarbete, utveckling av kundupplevelsen samt datarörlighet och utnyttjande av information. Målen inom FPA:s strategi konkretiseras som åtgärder i fyra delstrategier. Delstrategierna stöder utvecklingen av ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Samhällelig påverkan

Mål 1:
Vi är en aktiv samhällelig påverkare

Vi ger förslag till utvecklingen av den lagstiftning som gäller social trygghet.

Ett av målen för vårt ansvarsarbete är att aktivt påverka i samhället. Det här målet hänger nära samman med utvecklingen av lagstiftningen om social trygghet. Genom att påverka lagstiftningen kan vi för vår del främja en socialt hållbar utveckling.

Vi publicerar årligen en utvecklingsportfölj med tanke på utvecklingen av lagstiftningen. Till de viktigaste utvecklingsområdena i portföljen hör en förenkling av lagstiftningen och verkställigheten av den samt tryggande av en tillräcklig nivå på förmånerna.

Utvecklingsportföljen delges FPA:s fullmäktige, riksdagens social- och hälsovårdsutskott samt de ministerier som ansvarar för lagberedningen.

Vi ställer vår sakkunskap till förfogande för att bidra till utvecklingen av den sociala tryggheten i Finland och internationellt.

Som en del av vårt påverkansarbete i samhället vill vi inverka på utvecklingen av systemet för social trygghet. Vi deltar bland annat i Toimi-projektet, som leds av statsrådets kansli. Ett av utvecklingsområdena i projektet är slopande av byråkratifällorna inom den sociala tryggheten, med kunden och det verkställande systemet som utgångspunkt. Som en del av totalreformen av grundtryggheten utnyttjar Toimi-projektet FPA:s gedigna sakkunskap i fråga om den sociala tryggheten.

År 2019

  • År 2019 lästes våra forskningsbloggar sammanlagt 73 097 gånger. År 2018 lästes bloggarna 85 416 gånger.
  • Twitter-kontot för FPA:s forskningsenhet hade 10 300 följare. År 2018 var antalet följare 8 718.
  • Vi producerar forskningsdata och statistiska data om social trygghet, och informerar om rönen via olika kanaler.

Till FPA:s uppgifter hör att ge service genom att tillhandahålla information. Genom de forskningsdata och statistiska data som vi producerar kan vi påverka de beslut som gäller den sociala tryggheten. Vi lyfter fram forskningsdata och statistiska data i olika kanaler. På så sätt får den information som vi producerat stor spridning och kan utnyttjas av många.

I huvudsak är forskningen som bedrivs vid FPA kopplad till de förmåner som FPA administrerar och till hur systemet med social trygghet fungerar. Vår forskning gäller bland annat användningen av utkomststödet och hur det riktas, och i samband med detta välfärden hos hushåll med små inkomster. Forskningen i sig strävar alltså till att producera information som kan utnyttjas i samband med uppbyggnaden av ett mer hållbart samhälle. Å andra sidan fokuserar forskningen speciellt på ekosociala frågor.

Vi producerar forskningsdata och statistiska data om social trygghet, och informerar om rönen via olika kanaler.

FPA:s ledande forskare Tuula Helne är sakkunnig inom ekosocialpolitiska frågor och är både nationellt och internationellt känd. Hon har i anslutning till dessa frågor producerat flera alster varav ett av de färskaste behandlar välfärdens relativa natur i ekosystemen.

Som en del av Finlands EU-ordförandeskap ordnade FPA en internationell konferens där de genomgående temana var social trygghet och hållbar utveckling av den sociala tryggheten. På konferensen hölls flera sakkunniganföranden som behandlade FPA:s verksamhet som en del av den finländska välfärdsstaten. Temana behandlades ur olika synvinklar; bland annat utgående från internationaliseringen av verksamhetsmiljöer och utnyttjande av artificiell intelligens i utvecklingen av systemet med social trygghet.

Vid konferensarrangemangen var ekologiska val en central princip. Målet var att konferensens koldioxidavtryck skulle bli så litet som möjligt och det serverades endast vegetarisk mat.

Arbete för hållbar utveckling på nationell nivå

Vi deltar aktivt i det nationella arbetet kring hållbar utveckling. År 2019 fortsatte vi vår verksamhet som medlem i Finlands kommission för hållbar utveckling och inom uppföljningsnätverket. Vi  var också med och utformade den nationella uppföljningen av hållbar utveckling.

Uträtta ärenden enkelt och smidigt

Mål 2:
Vi stöder våra kunders välfärd och främjar god livshantering.

Målet att stödja våra kunders välfärd och att främja god livshantering hör ihop med vår strävan att erbjuda tjänster som kan användas enkelt och smidigt. Det är viktigt för oss att kunderna kan uträtta sina FPA-ärenden på olika sätt. Vi har satsat på detta genom att utveckla våra servicekanaler så att de är så mångsidiga som möjligt. Vi fortsatte med att utveckla vårt servicenät och våra tjänster år 2019. Serviceställen som användes endast i liten omfattning ersattes med andra tjänster, såsom kommunens servicepunkter och popup-tjänster. I slutet av år 2019 hade FPA 146 egna serviceställen och de besöktes 2 miljoner gånger.

Den viktigaste informationskällan för kunderna är FPA:s webbplats, som besöktes nästan 46 miljoner gånger år 2019.

År 2019 lämnades över 15 miljoner förmånsansökningar in till FPA. Av dem gjordes 11 miljoner, dvs. 72 procent, via e-tjänsten. Samtidigt skickade allt fler kunder meddelanden till FPA via e-tjänsten och antalet kontakter via andra servicekanaler minskade. De elektroniska ansökningarnas andel av alla ansökningar har vuxit redan under flera år. Under 2019 loggade kunderna in på e-tjänsten nästan 30 miljoner gånger och skickade cirka 3 miljoner meddelanden till FPA. År 2019 lämnades sammanlagt cirka 22 miljoner bilagor in till FPA, varav 65 procent lämnades in via e-tjänsten. Ett år tidigare var andelen 60 procent.

Den viktigaste informationskällan för kunderna är FPA:s webbplats (fpa.fi/kela.fi), som besöktes nästan 46 miljoner gånger år 2019 (44 miljoner år 2018). En annan viktig informationskälla är den prisbelönta frågespalten Fråga FPA: år 2019 besöktes spalten över 1,3 miljoner gånger och 29 000 frågor ställdes där.

FPA:s Chattbot

Under det senaste året inledde FPA flera försök där kundernas frågor besvaras på webbsidor och via kanaler i sociala medier. Syftet med försöken är att göra det lättare för kunderna att sköta FPA-ärenden. År 2019 lärde vi upp vår chattbot att svara på också andra frågor än frågor om föräldradagpenningar. Nu kan man ställa frågor till chattbotten om barnbidrag, moderskapsunderstöd och underhållsstöd.

Eftersom erfarenheterna har varit goda fortsätter FPA utveckla chattarna och även kundservicen i sociala medier år 2020.

FPA:s Instagramkonto

FPA betjänar sina kunder nu även på Instagram. På FPA:s Instagramkonto publiceras varje vecka tips som kan vara till hjälp då kunderna sköter sina FPA-ärenden. Dessutom svarar kundservicespecialisterna på allmänna frågor från kunder. Kunderna får råd och anvisningar exempelvis för hur man sköter ärenden på nätet, ansöker om förmåner och lämnar in bilagor.

Kontot är tvåspråkigt, vilket betyder att kunderna kan ställa frågor på finska och svenska. Under året svarade FPA på Instagram på över 400 frågor som kunder hade skickat in.

Förebyggande av marginalisering

Mål 3:
Vi förebygger marginalisering.

Förebyggande av marginalisering är ett av de främsta målen för vårt ansvarsarbete. Vi har satsat på förebyggande av marginalisering inom förmånsverksamheten och rehabiliteringen, men utöver det även genom att vara med i olika samarbetsforum för att minska ojämlikheten.

Framsteg vid utvecklingen av yrkesinriktad rehabilitering för unga

Vi har deltagit aktivt i att förebygga marginalisering och ojämlikhet bland unga genom att utveckla den yrkesinriktade rehabiliteringen, rehabiliteringstjänsterna och lagstiftningen. Syftet med exempelvis lagändringen som gäller yrkesinriktad rehabilitering för unga är att särskilt de unga i åldern 16‒29 år som varken studerar eller arbetar och har nedsatt funktionsförmåga, med låg tröskel ska kunna få stöd av sakkunniga och på ett smidigt sätt komma i kontakt med lämpliga tjänster via nya samarbetskanaler. Det är enkelt för de unga eftersom det varken behövs ansökningsblanketter eller läkarutlåtanden i ansökningsskedet, utan var och en intervjuas personligen.

Det är enkelt för de unga eftersom det varken behövs ansökningsblanketter eller läkarutlåtanden i ansökningsskedet, utan var och en intervjuas personligen.

De unga hänvisas mer aktivt till FPA-rehabilitering via de ungas egna nätverk, exempelvis via Navigatorerna och det uppsökande ungdomsarbetet. Vi har märkt att föräldrar som är oroade över sina egna ungdomar nu allt oftare kontaktar FPA i situationer där unga som har problem med livshanteringen behöver få hjälp.

Till följd av vårt utvecklingsarbete är antalet mottagare av yrkesinriktad rehabilitering för unga större än enligt den förhandsbedömning som gjorts upp. Både FPA och de serviceproducenter som erbjuder rehabiliteringstjänster för unga har blivit positivt överraskade av att så många hänvisats till dessa tjänster och av att de unga själva har varit intresserade.

NUOTTI-coachning, som är en nylanserad rehabiliteringstjänst för unga, har väckt mer intresse än väntat, vilket ökade antalet sökande under varje månad år 2019. Övriga tjänster inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering för unga är yrkesinriktad rehabiliteringsutredning, sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK) och utbildningsprövning.

NUOTTI-coachen

Den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga ska vara ändamålsenlig med tanke på stödjande av funktionsförmågan, livshanteringen samt färdigheterna och förmågan att studera eller få arbete. De unga som har hänvisats till FPA har väldigt olika livssituationer. En del av de unga behöver starkare och mer långvarigt stöd medan det för andra räcker att en personlig coach ger dem rätt slags puff mot studieplats och arbete.

Flera av de unga som hänvisas till rehabilitering har avbrutit sina studier och de saknar framtidstro. De unga kan ha stödnätverk, men nätverken verkar otillgängliga för den unga, är lösryckta och kommunicerar inte med varandra. I sådana här situationer kan till exempel en NUOTTI-coach koppla ihop nätverken så att de fungerar tillsammans för den ungas väl.

Å andra sidan har vi träffat unga som inte får något som helst stöd. Då bedömer NUOTTI-coachen den ungas stödbehov, reder ut vilka aktörer den unga kan ha nytta av och bygger upp ett nätverk som stöd för den unga. På ett konkret plan kan det här betyda att NUOTTI-coachen går tillsammans med den unga till en bokad läkarmottagning på hälsocentralen och ser till att den ungas ärende blir uppfattat och att det går vidare.

Sonja får NUOTTI-coachning för unga: ”Hälsan har blivit märkbart bättre”

Vi har haft ett stort arbete med att få till stånd lagändringen som möjliggör sådan här rehabilitering och nu i skenet av färsk statistik kan vi konstatera att arbetet har burit frukt. Viktigast är ändå den positiva feedback vi har fått av de unga och av våra samarbetsaktörer om att utvecklingsarbetet är ett steg i rätt riktning. Feedbacken har gällt tjänsterna för de unga och i synnerhet det nya sätt vi bemöter unga på.

Vi kan vara nöjda med att lagändringen och utvecklingen av rehabiliteringen har gett unga bra upplevelser av att vara FPA-kunder och att relationerna till de aktörer som arbetar med unga har stärkts i fråga om förtroende och samarbete.

Sakkunniga från FPA gav sig ut i De bostadslösas natt runt om i Finland år 2019. Under de bostadslösas natt ordnades olika evenemang där bostadslösa hade möjlighet att ställa frågor om FPA-förmåner och få råd om hur man ansöker om förmånerna. På vissa orter deltog frivilliga FPA-anställda i utdelningen av mathjälp.

Mångfald

Mål 4:
Vi utvecklar våra tjänster för att bättre kunna beakta mångfalden bland våra kunder och vår personal.

Vi har utvecklat sätten för ärendeskötsel för att bättre kunna beakta de varierande behov som våra kunder har. Att våra tjänster är tillgängliga syns på många olika sätt: vi har ett brett utbud servicekanaler, vi har språk- och tolktjänster, vi har service som är riktad till särskilda användargrupper och vi har bland annat satsat på klarspråk. Våra kunders möjligheter att uträtta ärenden hos oss utgör grunden för vår verksamhet.

Vi har gjort försök med ett nytt servicesätt på flera olika orter. När kunden stiger in genom dörren utreder en kundservicespecialist så fort som möjligt kundens servicebehov och handleder kunden vidare. Om kunden har många ärenden som behöver utredas kan man boka en tid för honom eller henne för ett besök på ett serviceställe eller för kundservice per telefon. Kundens personuppgifter behandlas alltid med omsorg och vid behov stiger man åt sidan med kunden för att säkra att ärendet kan skötas privat.

Jämlikhet genom service på det egna språket

I Finland talas tre olika samiska språk; nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska. Enligt den samiska språklagen har samerna rätt att få service på sitt eget modersmål hos FPA. Vi samarbetar med den samiska gemenskapen och med Finlands sameting vid utvecklingen av samiska tjänster. Arbetet utgår från kultursensitivitet.

Traditionellt sett har det funnits ett särskilt behov av samiskspråkiga tjänster inom samernas hembygdsområde. Samiskspråkiga tjänster efterfrågas ändå allt oftare även på annat håll i Finland eftersom cirka 60 procent av samerna redan bor utanför sitt hembygdsområde.

Vi har gett våra samiska kunder stöd för självständig ärendeskötsel genom att kommunicera på deras eget språk. Med hjälp av de samiskspråkiga telefon- och distanstjänsterna kan samiskspråkiga sköta sina ärenden på sitt modersmål oberoende av ort. Utöver utvecklingen av möjligheterna till ärendeskötsel på distans är det viktigt att informera om FPA:s förmåner på alla samiska språk och på det här sättet främja de samiskspråkigas självständiga ärendeskötsel hos FPA.

År 2020 fortsätter utvecklingen av de samiskspråkiga tjänsterna och kommunikationen exempelvis i och med att FPA:s samiska webbsidor förnyas och samiska broschyrer och blanketter publiceras.

Mångfalden bland personalen beaktas

Vi är en stor arbetsgivare, och det är en central del av vår ansvarsfullhet att beakta mångfalden bland personalen. När vi beaktar personalens mångfald stärker vi välbefinnandet i arbetet och en innovativ arbets- och organisationskultur.

Under barnrättsveckan deltog vi i den riksomfattande Barn med på jobbet-dagen. Vi uppmuntrade våra anställda att ta med sina barn för att bekanta sig med arbetsplatsen och ville på det här sättet främja kombinerandet av arbete och familj.

År 2019 gick FPA med i projektet Tasa-arvo ja isät, som främjar ett jämställt föräldraskap. Projektet stöder en redan existerande arbetskultur där jämställdhet råder och där olika familjesituationer beaktas. I 2019 års enkät om familjevänliga arbetsplatser ansåg 77 procent av de anställda att FPA är en arbetsplats med attityder och värderingar som stöder en familjevänlig arbetskultur. Av dem som svarade på enkäten upplevde 82 procent att de kunde inverka på när arbetsdagen börjar och slutar.

Vi har flexibla arbetstider för att kunna kombinera arbete och privatliv.

Digitaliseringen möjliggör nya arbetsformer. Distansarbete i hemmet är en arbetsform som också har ekologisk betydelse. Antalet dagar som FPA:s anställda arbetat hemifrån på distans har ökat varje år, och år 2019 steg antalet igen i jämförelse med tidigare år.

Att uppmärksamma mångfalden hos personalen innebär också familjevänlighet, vilket är något som vi som arbetsgivare vill satsa på. Av dem som svarade på frågorna i personalbarometern år 2019 tyckte 88 procent att de kan kombinera arbete och privatliv.

av de anställda kände att de kan kombinera arbete och privatliv.

82 %

av de anställda tyckte att arbetskulturen är familjevänlig.

72 %

Ansvarsfull arbetsgivare

Mål 5:
Vi är en ansvarsfull arbetsgivare

Vi stärker våra anställdas sakkunskap och kompetens.

En välmående och kunnig personal är FPA:s viktigaste resurs. Eftersom vi är en ansvarsfull arbetsgivare vill vi värna om vår personals välbefinnande i arbetet och om utvecklingen av personalens kompetens. Våra anställda har möjlighet att utveckla sig och att delta i interna och externa utbildningar. Enligt personalbarometern år 2019 är vår personals nöjdhet i arbetet på en god nivå: av dem som svarade var 81 procent nöjda med sitt arbete. År 2018 var motsvarande siffra 82 procent.

Av våra anställda

81 %

var nöjda med sitt arbete

Vi satsar på medarbetarnas välbefinnande i arbetet och på medarbetarupplevelsen.

I personalbarometern 2019 gav våra anställda sin arbetsförmåga medelbetyget 8,2. Vi har satsat på vår personals välbefinnande i arbetet på olika sätt. Ett exempel är möjligheten till frivilligverksamhet under arbetstid. Varje medarbetare som så önskade hade möjlighet att använda en eftermiddag under år 2019 för frivilligverksamhet, vilket stödjer välbefinnandet. Vi hoppas att försöket med frivilligverksamhet uppmuntrar vår personal att ägna sig åt sådan verksamhet även på sin fritid.

De anställda gav sin arbetsförmåga medelbetyget

8,2

Frivilligverksamheten ökar välmåendet både hos den som tar emot hjälpen och hos den frivilliga. Genom att erbjuda möjlighet till frivilligverksamhet ökar vi också vår kundförståelse, i och med att vi kommer närmare dem som behöver hjälp. Tack vare frivilligverksamheten kan vi således även utveckla våra tjänster.

FPA:s blodgivargrupp gav blod hela 122 gånger under år 2019. Det betyder att vi hjälpte upp till 366* patienter.

(* = då de röda blodcellerna, trombocyterna och plasmaprodukterna har separerats ur varje blodpåse)

Pride

År 2019 var vi också officiell samarbetspartner till kultur- och människorättsevenemanget Helsinki Pride.

Hungerdagen

Vår hungerdagsinsamling 2019, som gick under namnet #Me kelalaiset, samlade in sammanlagt 4 120 euro och var därmed Hungerdagens näst mest inbringande nätinsamling.

Blodgivning

FPA:s blodgivargrupp gav blod hela 122 gånger under år 2019. Det betyder att vi hjälpte upp till 366* patienter.

(* = då de röda blodcellerna, trombocyterna och plasmaprodukterna har separerats ur varje blodpåse)

Ekonomisk ansvarsfullhet

Mål 6:
Vi agerar på ett ekonomiskt hållbart sätt

Hållbar ekonomi

Som grund för FPA:s hållbara ekonomi ligger säkerställandet av finansieringen under en lång period. Vi producerar samhälleligt betydelsefulla prognoser och bedömningar om FPA:s förmånsutgifter och utvecklingen av dem. Med hjälp av hållbar ekonomi säkerställer vi att genomförandet av strategin lyckas. Vi strävar efter att FPA:s verksamhet ska upprätthålla ekonomisk funktionsförmåga samtidigt som de långsiktiga ekonomiska målen uppnås.

För FPA betyder långsiktiga ekonomiska mål planering och uppföljning som sträcker sig över flera år, ekonomisk riskhantering samt beaktande av kostnader och nytta vid utvecklingen av verksamheten. Ekonomisk funktionsförmåga innebär framförhållning beträffande förändringar i verksamhetsmiljön och anpassning av verksamheten i enlighet med den ekonomiska situation som råder, så att vi i alla lägen kan fungera på ett ansvarsfullt sätt.

Vi tog med våra unga kunder i planeringen med hjälp av en innovationstävling.

Utveckling

Fokusområdena för det strategiska utvecklingsarbetet har varit digitalisering, utnyttjande av information och effektivare användning av lokaler. Dessa påverkar på ett omfattande sätt all vår verksamhet och hur vi förnyar våra tjänster; allt från hur enskilda kunder sköter sina ärenden till personalperspektivet.

År 2019 prövade vi på användning av en slags innovationspeng och tog med våra unga kunder i planeringen med hjälp av en innovationstävling. I tävlingen deltog sammanlagt cirka 100 unga på tre olika orter. De unga kom med idéer till innovationer för att förbättra FPA:s tjänster. Idéerna gällde förutom helt nya serviceformer också bland annat ärendeskötsel på nätet och individuell service. Vi kommer att dra nytta av innovationsidéerna i samband med FPA:s framtida utvecklingsmål.

Kostnaden för traditionell byråbetjäning är cirka 10 euro per besök, medan det i e-tjänsten är fråga om några tiotals cent.

Tjänster

Utnyttjande av information är en del av vår strategi och vårt samhällsansvar. Av den här anledningen centraliserade vi år 2019 tjänsterna för utnyttjande av information till en och samma enhet som fick namnet resultatenheten för informationstjänster.

Av FPA:s många serviceformer är e-tjänsten den överlägset mest populära och effektiva. Den sparar FPA:s och samhällets resurser, och gör det samtidigt möjligt för våra kunder att sköta sina ärenden hos oss på ett smidigt sätt. Kostnaden för traditionell byråbetjäning är cirka 10 euro per besök, medan det i e-tjänsten är fråga om några tiotals cent.

Våra kunder får vid behov individuell betjäning både per telefon och vid serviceställena. Vi upprätthåller ett riksomfattande servicenät, men samtidigt strävar vi mot en effektiv användning av lokalerna genom flera aktivitetsbaserade kontor och möjligheter till distansarbete. Vi planerar våra kommande behov av lokaler och de investeringar som dessa kräver på ett långsiktigt och ekologiskt ansvarsfullt sätt.

Utveckling av ansvarsfullhet vid FPA:s upphandlingar

De frågor som gäller ekonomisk ansvarsfullhet har ekonomiska, sociala och ekologiska återverkningar även utanför vår organisation. Ett exempel på detta är ansvarsfullheten i samband med upphandlingar.

Ett viktigt mål för vårt ansvarsarbete gäller utvecklingen av ansvarsfullhet i samband med våra upphandlingar. År 2019 fortsatte vi vårt arbete med att främja ansvarsfullheten i samband med moderskapsförpackningen. Här är målet att utveckla speciellt den sociala ansvarsfullheten. Anbudsförfarandet för moderskapsförpackningen 2021 inleddes 2019 och där betonades ansvarsfullhet och kvalitet. Ekologisk bomull lades till som nytt kvalitetskriterium och produkter tillverkade av återvunnet material är ett nytt inslag i upphandlingen.

Som nytt avtalsvillkor i anbudsförfarandet tillades FPA:s rätt att utföra kvalitetsrevision. Alla varuleverantörer ombes lämna in särskilda utredningar ifall produktionslandet för produkten med tanke på socialt ansvar har klassificerats som riskland.

Våra satsningar på ansvarsfullhet i samband med moderskapsförpackningen fortsätter även år 2020, då vårt mål är att ansvarsaspekten ska iakttas i ännu högre grad än tidigare. Utvecklingen av ansvarsfullheten fortsätter även i fråga om övriga upphandlingar.

Vårt mål är att ansvarsaspekten ska iakttas i ännu högre grad än tidigare.

Ansvarsfulla placeringar

Mål 7:
Vi placerar våra tillgångar på ett ansvarsfullt sätt.

I sin placeringsverksamhet följer FPA FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Vi uppdaterade våra principer för ansvarsfulla placeringar i samband med placeringsplanen för år 2019.

Vi rapporterar till FPA:s styrelse om olika frågor som gäller ansvarsfulla placeringar, och vid behov även till andra FPA-organ i rapporter om placeringsverksamhet. I samband med behandlingen av placeringsplanen ser vi årligen över hur uppdaterade principerna för ansvarsfulla placeringar är.

Principerna för ansvarsfulla investeringar hade en central roll i konkurrensutsättningen av internationella aktiefondportföljer som genomfördes år 2019.

Klimatgärningar

Mål 8:
Vi minskar vårt koldioxidavtryck.

Vi beräknar vårt koldioxidavtryck och satsar på att minska det.

Sedan år 2013 har vi räknat ut det koldioxidavtryck som vår interna verksamhet ger upphov till. De delområden som ingår i beräkningen är energiförbrukning, resor, inköp av kontorsmaterial och inventarier, pappersförbrukning och avfall. På de här delområdena minskade vårt koldioxidavtryck år 2019 med 4,5 procent jämfört med året innan. Koldioxidavtrycket minskade på nästan alla delområden med undantag för uppvärmningen.

Den största delen av FPA:s koldioxidavtryck utgörs av energiförbrukning. Vi har ett riksomfattande nätverk av serviceställen och stora kontorshus, vilket inverkar på vårt koldioxidavtryck och speciellt på vår el- och värmeförbrukning.

Utvecklingen av e-tjänsten är en faktor som har en stor inverkan på vilket koldioxidavtryck vår service medför. Genom att utveckla våra e-tjänster kan vi minska det koldioxidavtryck som våra kunder lämnar efter sig när de sköter sina ärenden, speciellt tack vare minskad pappersförbrukning och färre resor till våra serviceställen.

Hantering av matsvinnet

År 2019 ordnade vi utbildning för personalen vid våra restauranger i fråga om vegetariska rätter. Ekologiska produkter började serveras i alla våra restauranger och vi utökade också andelen havreprodukter.

Vi började med matsvinnsförsäljning på flera olika orter och vi fokuserade allt mer på att minska matsvinnet. Matsvinnsförsäljningen har fått utmärkt feedback av vår personal.

År 2020 minskar vi på riset och fäster vikt vid sojans ursprung. Dessutom undviker vi produkter som innehåller palmolja.

Framtidsutsikter

FPA:s arbete med ansvarsfull verksamhet och hållbar utveckling förnyades år 2019. De centrala temana anknöt till ansvarsfulla upphandlingar, utveckling av tjänster och arbete för jämlikhet och förebyggande av marginalisering.

Med avseende på ansvarsfullhet var år 2019 ett mångsidigt år då vi rätt bra lyckades nå de mål som vi satt upp. Det finns dock fortsättningsvis sådant som behöver utvecklas, och det håller oss sysselsatta även under kommande år.

Utvecklingen av ansvarsarbetet fortsätter år 2020. Vi strävar efter att göra vårt ansvarsarbete mera slagkraftigt och att öka kännedomen om det både inom organisationen och utanför. Vi fortsätter med arbetet på nationell nivå i arbetsgrupper för hållbar utveckling.

Genom åtgärderna i FPA:s strategi och med de fyra delstrategierna stöder vi ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. I och med vårt målinriktade ansvarsarbete som fokuserar på framtiden främjar vi en hållbar utveckling.