Ansvarsrapport

2017

Översikt över ansvarsåret 2017

Ansvarsfullhet och hållbar utveckling har en tydlig plats i FPA:s strategi. Våra strategiska målsättningar integrerar ansvarstagandet i hela vår verksamhet.

Ansvarsarbetet grundar sig på FPA:s viktiga samhälleliga ställning. FPA utövar samhälleligt inflytande, och det kräver att vi arbetar ansvarsfullt.

Vi vill främja ansvarsfullhet på ett föredömligt och aktivt sätt. Vi vill måna om kundernas, personalens och miljöns välbefinnande och se till att vår verksamhet är ekonomiskt hållbar. Genom att handla ansvarsfullt bidrar vi till en hållbar utveckling i hela samhället.

Ansvarsrapporten redogör för de mål och åtgärder genom vilka vi främjade den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling i vår verksamhet 2017.

Under året satsade vi på målsättningar som ger resultat i framtiden: minskad ojämlikhet och förebyggande av marginalisering. Dessutom har medarbetarna möjlighet att delta i samhällsansvaret genom frivilligarbete. Vi antog också ett nytt åtagande för hållbar utveckling. Nedan kan du läsa mer om dessa och de viktigaste resultaten av vårt ansvarsarbete 2017.


Elli Aaltonen
Generaldirektör för FPA


Läs om FPA:s verksamhet 2017.

Ansvarsledning

Ansvarsfullhet och hållbar utveckling har ingått i FPA:s strategiska mål alltsedan 2012, då en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling uppmärksammades som ett av våra strategiska insatsområden.

För 2017 såg vi över strategin, där hållbar utveckling alltjämt har en tydligt framträdande plats. Vårt mål är att skapa en utmärkt, jämlik och ansvarsfull kundupplevelse. Därutöver har vi som mål att handla på ett ansvarsfullt sätt i samhället. FPA sköter den sociala tryggheten och därför anknyter verksamheten i synnerhet till en socialt hållbar utveckling.

FPA:s program för hållbar utveckling innehåller följande målsättningar och principer för hållbar utveckling:

1.  Vi månar om våra kunders grundskydd och välbefinnande.
2.  Vi är en ansvarsfull arbetsgivare.
3.  Vår verksamhet är ekologiskt hållbar.
4.  Vi ser till att vår verksamhet är ekonomiskt hållbar.
5.  Vi bär ett samhälleligt ansvar.

År 2017 omvandlade vi programmet till en plan för ansvarsfull verksamhet. Planen och våra nya ansvarsmål offentliggörs i början av 2018.

FPA har också andra ansvarsfrämjande planer och regelverk, såsom likabehandlings- och jämställdhetsplaner. År 2017 reviderade vi också de etiska reglerna, som är avsedda att trygga god förvaltning, öppenhet och genomskinlighet.

 

Nationellt arbete kring hållbar utveckling

Ansvarsfull verksamhet och hållbar utveckling förutsätter att alla aktörer – såväl den offentliga och privata sektorn som det civila samhället och individerna – engagerar sig i arbetet. FPA har deltagit aktivt i det nationella arbetet kring hållbar utveckling.

FPA var medlem i Finlands kommission för hållbar utveckling också 2017. Finlands samhälleliga åtagande för hållbar utveckling, ”En målbild för Finland 2050”, är det nationella programmet för hållbar utveckling, där också målen enligt FN:s Agenda 2030 beaktas. Agenda 2030 och Finlands mål för hållbar utveckling avspeglar sig i FPA:s arbete med ansvarsfullhet.

År 2017 var vi dessutom med om att utforma den nationella uppföljningen av hållbar utveckling. Under FPA:s ledning tog man fram samlade indikatorer för samhällelig ojämlikhet, som utgör en bit av uppföljningen.

 

Ett socialt hållbart FPA

I FPA:s verksamhet accentueras en socialt hållbar utveckling, som ska trygga förutsättningarna för välfärd för nuvarande och kommande generationer.

En av välfärdsförutsättningarna är en tryggad försörjning, där den sociala tryggheten är väsentlig. FPA sköter den sociala tryggheten och därför anknyter verksamheten uttryckligen till en socialt hållbar utveckling.

Vid sidan av verkställigheten av den sociala tryggheten har FPA dessutom i uppgift att utveckla systemet för social trygghet. Genom att påverka utvecklingen av detta kan vi också för vår egen del främja en socialt hållbar utveckling.

År 2017 lade vi fram förslag till utveckling av lagstiftningen kring den sociala tryggheten. Varje år offentliggör vi en projektportfölj för utveckling av lagstiftningen med utvecklingsobjekt som hänför sig till att förenkla lagstiftningen och verkställigheten och trygga en tillräcklig förmånsnivå. Utvecklingsportföljen delges FPA:s fullmäktige, riksdagens social- och hälsovårdsutskott samt de ministerier som ansvarar för lagberedningen.

Satsningar på till­gänglig service

I vår verksamhet avspeglar sig ansvarsfullheten och den socialt hållbara utvecklingen som jämlik kundservice. Jämlik service innebär också att FPA är en lättillgänglig organisation för alla kunder och samarbetspartner. Vi betjänar kunderna via många olika kanaler: på serviceställena, per telefon, över nätet, via direktersättningar, per post och genom samservice. Andelen kunder som anlitar webbtjänster ökade betydligt år 2017, då webben som servicekanal för första gången var mer populär än direktersättningsservicen.

64 %

av förmåns­ansökningarna gjordes via e-tjänsten

I fråga om webbtjänsterna ökade i synnerhet distansserviceförsöken år 2017. FPA:s distanstjänster lanserades exempelvis vid Virtu-serviceställena i Lappland. Dessutom satsade FPA för sin egen del på att förebygga digital marginalisering. Vi var med om att ta fram en ny nationell handlingsmodell för digitalt stöd. Målet med handlingsmodellen är att hjälpa stödbehövande kunder med att använda digitala tjänster.

År 2017 steg andelen elektroniska bilagor med 18 procent, och för första gången skickades fler bilagor över nätet än per post. År 2017 tog FPA emot sammanlagt cirka 14,8 miljoner förmånsansökningar, varav 64 procent skickades via e-tjänsten. De elektroniskt insända förmånsansökningarna har ökat för varje år.

Andelen insända elektroniska bilagor steg med

18 %

Våra satsningar på att utveckla servicen påverkar kunderna på många sätt. Genom att vi utvecklar exempelvis webbtjänsterna blir det lättare och snabbare att uträtta ärenden.

Webbtjänsterna är miljövänliga i och med att de sparar papper och att kunderna inte behöver resa någonstans.

Målet är att före­bygga marginalisering

FPA tillhandahåller vägledning, rådgivning och rehabiliteringstjänster för dem som riskerar att marginaliseras. År 2017 medverkade vi i flera forsknings- och åtgärdsprogram ämnade att klargöra utslagningsmekanismerna och ta fram olika modeller för att minska marginaliserings- och hälsoproblemen. FPA deltar också i den av statsminister Juha Sipilä tillsatta arbetsgruppen för bekämpning av ojämlikhet.

År 2017 satsade vi dessutom på olika åtgärder som stöder ungas välbefinnande. Vi medverkar bland annat i den nationella verksamheten Navigatorn, som finns till för att förebygga utslagning bland unga. Navigatorn hjälper unga att hitta en studie- eller arbetsplats.

FPA är en ansvarsfull arbets­givare

Välmående och kompetenta medarbetare är FPA:s viktigaste resurs. Vårt sociala ansvar gäller inte bara kunderna utan också medarbetarna. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som vill måna om medarbetarnas arbetshälsa och kompetensutveckling.

82 %

av personalen var nöjd med sitt arbete

Enligt personalbarometern 2017 är medarbetarnas arbetshälsa på en god nivå. Av respondenterna var 82 procent nöjda med arbetet.

FPA vill också vara en familjevänlig arbetsgivare. Enligt personalbarometern 2017 ansåg 85 procent av respondenterna att de kunde förena arbete och privatliv.

Beaktandet av mångfald

FPA är en ansvarsfull arbetsgivare som beaktar medarbetarnas mångfald. Detta innebär att medarbetarna leds rättvist och bemöts lika oavsett bakgrund samt att inkluderingen av medarbetarna och medarbetarnas kompetens identifieras. Även kundkretsen är pluralistisk, och det är viktigt att kundernas olika servicebehov beaktas i verksamheten.

FPA är medlem i ansvarsnätverket FIBS. Vi undertecknade FIBS mångfaldsåtagande i juni 2017. I det lovar FPA att vidareutveckla mångfaldsledarskapet och sin servicepraxis.

Frivillig­arbete

År 2017 tog FPA inom ramen för ansvarsarbetet fram en modell för frivilligarbete. Varje medarbetare som så önskar har möjlighet att använda en eftermiddag för välfärdsfrämjande frivilligarbete år 2018. Vi hoppas att detta ska sporra medarbetarna till att bekanta sig med frivilligarbete och fortsätta frivilligarbetet också på fritiden.

Frivilligarbete bidrar till ökat välbefinnande hos både hjälptagarna och frivilligarbetarna. Frivilligarbete bidrar dessutom till bättre kundförståelse i och med att vi kommer närmare dem som behöver hjälp. På så vis hjälper frivilligarbetet oss också att utveckla vår egen service.

Evenemang för att stödja partiellt arbetsföra

FPA deltog i det europeiska evenemanget Job Shadow Day våren 2017. Evenemanget ger partiellt arbetsföra en chans att få en inblick i arbetslivet. Deltagarna får under en dag följa med en person under dennas arbetsdag, vilket hjälper dem att hitta ett lämpligt jobb som de gillar.

FPA-medarbetarna på Pride

Sommaren 2017 deltog vi för första gången i kultur- och människorättsevenemanget Pride.

Barn på FPA-besök

Hösten 2017 deltog vi i Barn med på jobbet-dagen. Vi uppmuntrade medarbetarna att ta sina barn med på ett besök till arbetsplatsen. Dagen ingick i FPA-projektet En barnvänlig arbetsplats.

 

 

Främjande av en välmående miljö

Digitalisering är ett av FPA:s viktiga strategiska förändringsteman.

Digitaliseringen gör det lättare och snabbare att uträtta ärenden och stärker en socialt hållbar utveckling samtidigt som den gör det möjligt att utnyttja och utveckla FPA:s ekologiska rutiner. Exempelvis direktersättnings- och webbtjänsterna sparar resurser på många sätt.

Digitaliseringen möjliggör också nya arbetsformer. Distansarbete hemifrån är en arbetsform med betydande ekologiska konsekvenser. FPA-medarbetarnas distansarbetsdagar har ökat för varje år.

Varje år ber vi om medarbetarnas syn på verksamhetens miljövänlighet. Av respondenterna i personalbarometern 2017 var 50,8 procent helt eller nästan av samma åsikt om att FPA handlar på ett ekologiskt ansvarsfullt sätt. Året innan var siffran 53,1 procent.

Koldioxid­avtrycket 2017

FPA har beräknat koldioxidavtrycket av sin verksamhet sedan 2013. Inom de undersökta delområdena har koldioxidavtrycket minskat för varje år. De undersökta delområdena är energiförbrukning, resor, anskaffning av kontorsmaterial och inventarier, pappersförbrukning och avfall.

FPA:s koldioxidavtryck minskade från 2016 till 2017

3,8 %

År 2017 minskade koldioxidavtrycket med 3,8 procent från året innan. I relation till antalet medarbetare minskade koldioxidavtrycket med 11 procent per person från året innan.

Det största koldioxidavtrycket beror på energiförbrukningen. FPA:s landsomspännande nätverk av serviceställen och de stora FPA-husen påverkar koldioxidavtrycket och i synnerhet elförbrukningen och uppvärmningen.

Det grundläggande utkomststödet överfördes till FPA i början av 2017. Överföringen främjar likabehandlingen av kunder, dvs. en socialt hållbar utveckling. Överföringen hade också ekologiska konsekvenser. Den nya förmånen ökade pappersförbrukningen och postningen, vilket år 2017 ledde till ett större koldioxidavtryck inom dessa delområden. I och med överföringen av det grundläggande utkomststödet ökade också antalet medarbetare, men lokalanvändningen effektiviserades. År 2017 minskade antalet kvadratmeter per lokalanvändare med 14 procent.

Utvecklingen av webbtjänsterna är en viktig faktor som påverkar vårt koldioxidavtryck.

Utvecklingen av webbtjänsterna är en viktig faktor som påverkar vårt koldioxidavtryck. Genom att utveckla webbtjänsterna påverkar vi koldioxidavtrycket i synnerhet i form av minskad pappersförbrukning och färre färder till serviceställena.

Veckan för fållbar utveckling

Veckan för hållbar utveckling är en temavecka som lanserats på initiativ av det europeiska nätverket för hållbar utveckling (European Sustainable Development Network, ESDN) och som har som mål att initiera och synliggöra olika projekt på olika håll i Europa.

Den europeiska veckan för hållbar utveckling inföll mellan den 30 maj och den 5 juni 2017. FPA har deltagit i temaveckan varje år. Denna gång var temat ”Att skapa tillsammans – hundra goda (ekologiska) gärningar”. Att skapa tillsammans relaterade till FPA:s strategi och FPA:s 80-årsjubileum, som hade temat ”Välfärd skapas tillsammans”. De hundra goda gärningarna hänförde sig till Finlands jubileumsår.

Under veckan ordnade vi olika programpunkter och utmanade medarbetarna att delta i arbetet för hållbar utveckling. Veckan mottogs entusiastiskt, och många olika team och grupper deltog med egna programpunkter. I synnerhet energisparande och satsningarna på ekologiska färdsätt aktualiserades. Återvinnings- och återanvändningstemat togs också upp på många håll och många sätt: återvinningen effektiviserades, och man ordnade klädinsamlingar och loppmarknader.

Veckan avspeglade sig dessutom i FPA:s personalrestauranger i form av allt mer miljövänliga rätter. Dessutom gick man ut med nyheter och information om olika delområden inom hållbar utveckling. Hos oss på FPA har veckan för hållbar utveckling formats till ett förträffligt tillfälle att agera tillsammans för det gemensamma bästa.

Kampanj för att spara energi

Den nationella energisparveckan inföll hösten 2017. Under veckan förde vi en kampanj för att spara energi. Under kampanjveckan följde vi upp energiförbrukningen i våra hus, och denna gång visade mätningen att energiförbrukningen hade minskat med endast 0,4 procent från veckan innan.

Vi genomförde också en energisparenkät bland medarbetarna. Utifrån de 301 inlämnade svaren kan det konstateras att respondenterna är medvetna energisparare. De flesta kom ihåg att släcka onödig belysning, tog trapporna i stället för hiss, reste kollektivt och cyklade eller promenerade till jobbet. Återvinning och återanvändning hörde till rutinerna för 80 procent av respondenterna. Visst finns det också rum för förbättring, eftersom endast 30 procent uppgav att de aldrig slänger bort mat.

80 %

av respondenterna återvann

FPA-medarbetarna cyklade sammanlagt 207 348 kilometer

FPA-medarbetarna är tämligen flitiga cyklister. Många cyklar till och från arbetet. På så sätt skonar vi också naturen.

Medarbetarnas egen grupp KeCy, dvs. Kela Cycling, har deltagit i den nationella kilometertävlingen. År 2017 cyklade gruppmedlemmarna totalt 207 348 kilometer, vilket innebär i snitt 668 kilometer per person.

KeCy cyklade i snitt

668

kilometer per person

Ekonomiskt hållbar verksamhet

Ekonomisk ansvarsfullhet inbegriper att vi ser till att verksamheten är ekonomiskt hållbar.

Detta innebär ansvarsfull placering av FPA:s medel, ekonomiskt tänkande i fråga om verksamhetskostnaderna samt socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara anskaffningar. Dessutom bidrar vår lokaleffektivitet till en ekonomiskt hållbar verksamhet.

I placeringsverksamheten iakttar FPA de principer för ansvarsfulla placeringar som FN slagit fast. Aspekterna i fråga om hållbar utveckling beaktas också i våra upphandlingsprinciper. År 2017 uppgick verksamhetskostnaderna till 3,2 procent av totalkostnaderna. Sålunda nådde vi målet för år 2017,  dvs. 3,2 procent.

Verksamhetskostnaderna av totalkostnaderna år 2017

3,2 %

Åtaganden för hållbar utveckling

FPA har antagit två åtgärdsåtaganden inom hållbar utveckling. Åtagandena anknyter till Finlands mål för hållbar utveckling och till det samhälleliga åtagande som man önskat att de olika aktörerna i samhället ska anta.

Vi på FPA har arbetat för Finlands mål för hållbar utveckling genom att anta sådana egna åtaganden för hållbar utveckling som anknyter till de nationella åtagandena.

Vårt första åtagande (2014–2017)

FPA antog sitt första åtagande för hållbar utveckling för perioden 2014–2017. I åtagandet betonades i synnerhet aspekten socialt hållbar utveckling: vi åtog oss att utveckla servicekanalerna för att var och en ska ha lika möjlighet att uträtta FPA-ärenden. En bit av vårt sociala ansvar består i att vi är lättillgängliga. I utvecklingsarbetet har vi fokuserat på webbtjänsterna, men vi har också beaktat kundernas olika servicebehov. På så sätt kan vi garantera alla kunder lika möjligheter att uträtta FPA-ärenden.

Vi har rapporterat om målutfallet två gånger per år. Åtagandet löpte ut i slutet av 2017.

Åtagandets målsättningar:

  • Vi är lättillgängliga på lika villkor för alla.
  • Vi förminskar vårt koldioxidavtryck genom mindre pappersförbrukning, pappersavfall och postning.

Hur lyckades vi?

1  Den sociala aspekten

Vi hörde oss för om hur nöjda kunderna var med kundservicens mångsidighet och fick betyget 8, vilket innebar att vi inte nådde vårt uppställda mål, betyget 9.

År 2017 lämnades 64,4 procent av alla ansökningar in elektroniskt. Här översteg vi vårt mål, som var 55 procent.

64 %

procent av alla ansökningar lämnades in elektroniskt

Ett annat mål var att utveckla webbtjänsterna så att kunderna från och med 2016 kan välja elektroniska beslut i stället för pappersbeslut per post. Vi lyckades inte nå målet, eftersom utvecklingen av datasystemen framskred långsammare än planerat. Vårt nya mål är att personkunderna i fråga om vissa förmåner ska kunna välja elektroniska beslut i början av 2019 och i fråga om samtliga förmåner före utgången av 2019.

Under den period för vilken åtagandet antogs har det blivit betydligt vanligare att sköta ärenden över nätet. Vi lanserade bland annat en ny funktion i e-tjänsten där nödvändiga tilläggsutredningar i samband med förmånsansökningar begärs av kunderna genom meddelanden i e-tjänsten i stället för att skicka kunden ett pappersbrev.

2  Den ekologiska aspekten

Vårt koldioxidavtryck minskade med 7,6 procent för pappersförbrukningens del, 34,2 procent för pappersavfallets del och 7,3 procent för postningens del. Vårt mål var att minska koldioxidavtrycket inom alla dessa områden med 20 procent, vilket innebär att vi nådde målet för pappersavfallets del, men inte i fråga om pappersförbrukning och postning.

Pappersförbrukningens andel av koldioxidavtrycket minskade med

7,6 %

3  Den ekonomiska aspekten

Vi lyckades sänka kostnaderna i fråga om pappersförbrukning* med 10,5 procent, pappersavfall med 24,9 procent och postning med 7,3 procent. Vi siktade på att spara 10 procent i kostnaderna för dessa. Vi nådde målet för pappersförbrukningens och pappersavfallets del, men inte i fråga om postning.

(* Endast kostnaderna för förbrukningen av kontorspapper har tagits med.)

Kostnaderna för postning minskade med

7,3 %

Vårt nya åtagande (2017–2020)

År 2017 antog FPA sitt andra åtagande för hållbar utveckling. Tillsammans med branschorganisationen Finans Finland, Trafiksäkerhetsverket Trafi samt social- och hälsovårdsministeriet offentliggjorde vi ett åtgärdsåtagande om att handlingarna inom hälso- och sjukvården ska digitaliseras. Digitaliseringen gäller läkarintyg A. Målet är att 80 procent av dessa ska skickas elektroniskt 2020.

Enligt åtagandet ska klimatkonsekvenserna av reformen klarläggas genom att man beräknar koldioxidavtrycket av förmedlingen av läkarintyg och följer upp hur detta förändras i takt med att antalet elektroniska intyg ökar. I beräkningen beaktas alla parters förmedling av handlingar, t.ex. i form av postning och pappersförbrukning.

Målet är att

80 %

av alla läkarintyg A ska skickas elektroniskt 2020

År 2017 förmedlades merparten av A-intygen på papper (521 027 st.). Samma år stod de elektroniska utlåtandena för endast 2 procent (10 886 st.). En större förändring är att vänta 2018, när förmedlingstjänsten är avsedd att lanseras nationellt i bredare omfattning.

Utsikterna för en ansvarsfull framtid

Enligt vår bedömning var 2017 ett rätt så lyckat år med avseende på ansvarsfullhet och hållbar utveckling.

Vi genomförde många reformer i anslutning till ansvarsfullhet och hållbar utveckling och förberedde ändringar som kommer att avspeglas i verksamheten under de kommande åren.

Höjdpunkterna under ansvarsåret anknöt i synnerhet till utveckling av vår service, arbetet för att bekämpa ojämlikhet, förebyggandet av marginalisering, vår roll som ansvarsfull arbetsgivare och olika nya försök med ansvarsfullhet.

Genom vårt målinriktade arbete med ansvarsfullhet främjar vi hållbar utveckling i hela samhället.

Under det kommande året lanserar vi de nya ansvarsmålen, som ska styra vårt ambitiösa ansvarsarbete. Genom vårt målinriktade arbete med ansvarsfullhet främjar vi hållbar utveckling i hela samhället.