Ansvarsrapport

Generaldirektörens översikt

De grundläggande värderingar som styr FPA:s verksamhet är respekt för individen, kompetens, samverkan och nytänkande. De här värderingarna är starkt kopplade till vårt ansvarsarbete.

Förutom i våra värderingar syns ansvarsfullheten även i våra strategiska mål och genomsyrar därigenom hela vår verksamhet.

När det gäller ansvarsfullhet är en socialt hållbar utveckling ett centralt fokusområde hos FPA. Målet för en socialt hållbar utveckling är att trygga förutsättningarna för välfärd för nuvarande och kommande generationer. Att försörjningen är tryggad är en central förutsättning för välfärd, och här spelar den sociala tryggheten en viktig roll. Eftersom FPA är en organisation som sörjer för den sociala tryggheten har vår verksamhet en nära koppling till i synnerhet socialt hållbar utveckling.

År 2018 tog vi i bruk en uppdaterad plan för ansvarsfull verksamhet. Med den som grund tog vi itu med vårt nya, målinriktade ansvarsarbete. Utifrån planen utförde vi många goda ansvarsfulla handlingar år 2018. En av de viktigaste var beslutet att utveckla ansvarsfullheten när det gäller våra upphandlingar. Dessutom gjorde vi ett värdefullt arbete för att förebygga marginalisering, och vi satsade speciellt mycket på att stödja de ungas välbefinnande.

Vi var också med och utformade den nationella uppföljningen av hållbar utveckling. Vid uppföljningen används bl.a. en samling indikatorer för samhällelig ojämlikhet, som togs fram under FPA:s ledning.

År 2018 lämnades cirka 15,2 miljoner förmånsansökningar in till FPA. Av alla ansökningar som inkom år 2018 hade 69 procent gjorts i vår e-tjänst. Digitaliseringen möjliggör också nya arbetsformer för oss. Antalet dagar som våra medarbetare jobbat hemifrån på distans har ökat från år till år.  År 2018 jobbade medarbetarna sammanlagt 122 900 dagar hemifrån på distans.

I den här rapporten kan du läsa mer om detta och om andra centrala insatser inom ramen för vårt ansvarsarbete år 2018.

Elli Aaltonen
Generaldirektör

Ansvarsåret 2018

Ansvarsledning

FPA:s ansvarsarbete utgår från en strategi. Detta arbete grundar sig också starkt på FPA:s lagstadgade uppgift som verkställare av den sociala tryggheten.

Vårt strategiska val i fråga om värderingar är att vi beaktar ansvarsfullhet när vi sköter vårt uppdrag. Eftersom FPA är en organisation som sörjer för den sociala tryggheten har vår verksamhet en nära koppling till framför allt en socialt hållbar utveckling.

Vi har satt upp nya mål för vårt ansvarsarbete. Dessa mål styr hur verksamheten leds utifrån principen om ansvarsfullhet. Målen har grupperats under fyra teman, som fungerar som ledstjärnor för ansvarsarbetet. FPA:s ansvarsplan uppdaterades våren 2018. Som ett stöd för ansvarsplanen har vi också utarbetat en separat verksamhetsplan, som vi uppdaterar under arbetets gång. Det har också fastställts mätare för målen. Med hjälp av dem följer vi upp hur vårt arbete framskrider och vilken effekt det har.

Ansvarsteman och mål

Utveckla systemet för social trygghet
1. Vi är en aktiv samhällelig påverkare.
2. Vi stöder våra kunders välfärd och främjar god livshantering.

Minska på ojämlikheten
3. Vi förebygger marginalisering.
4. Vi utvecklar våra tjänster för att bättre kunna beakta mångfalden bland våra kunder och vår personal.

Samverka på ett ansvarsfullt sätt
5. Vi är vi en ansvarsfull arbetsgivare.
6. Vi agerar på ett ekonomiskt hållbart sätt.
7. Vi placerar våra tillgångar på ett ansvarsfullt sätt.

Stävja klimatförändringen
8. Vi minskar vårt koldioxidavtryck.

FPA har också andra ansvarsfrämjande planer och regelverk, såsom likabehandlings- och jämställdhetsplaner. Likabehandlingsplanen uppdaterade vi sommaren 2018.

Vårt strategiska mål år 2018 var att skapa en utmärkt, jämlik och ansvarsfull kundupplevelse. Dessutom var vårt mål att påverka i samhället på ett ansvarsfullt sätt.

Arbete kring hållbar utveckling på nationell nivå

Vi deltar aktivt i det nationella arbetet kring hållbar utveckling. År 2018 fortsatte vi vårt arbete som medlem i Finlands kommission för hållbar utveckling. Vi var också med och utformade den nationella uppföljningen av hållbar utveckling. Vid uppföljningen används bl.a. en samling indikatorer för samhällelig ojämlikhet, som togs fram under FPA:s ledning. Indikatorsamlingen publicerades på statsrådets kanslis webbplats för hållbar utveckling i början av år 2018.

Samhällelig påverkan

Ansvarsmål 1:
Vi är en aktiv samhällelig påverkare.

Vi ger förslag till utvecklingen av den lagstiftning som gäller social trygghet.

Ett av målen för vårt ansvarsarbete är att aktivt påverka i samhället. Det här målet hänger nära samman med utvecklingen av lagstiftningen om social trygghet. Genom att påverka lagstiftningen kan vi för vår del främja en socialt hållbar utveckling.

Vi publicerar årligen en utvecklingsportfölj med tanke på utvecklingen av lagstiftningen. Till de viktigaste utvecklingsområdena i portföljen hör en förenkling av lagstiftningen och verkställigheten av den samt tryggande av en tillräcklig nivå på förmånerna. Utvecklingsportföljen delges FPA:s fullmäktige, riksdagens social- och hälsovårdsutskott samt de ministerier som ansvarar för lagberedningen.

Vi ställer vår sakkunskap till förfogande för att bidra till utvecklingen av den sociala tryggheten i Finland och internationellt.

År 2018 fick vi

77

begäranden om utlåtande från olika ministerier och utskott.

Som en del av vårt påverkansarbete i samhället vill vi påverka utvecklingen av systemet för social trygghet och slopa byråkratifällor. Vi deltar bland annat i Toimi-projektet, som leds av statsrådets kansli. Ett av utvecklingsområdena i projektet är slopande av byråkratifällorna inom den sociala tryggheten, med kunden och det verkställande systemet som utgångspunkt. Som en del av totalreformen av grundskyddet utnyttjar Toimi-projektet FPA:s gedigna sakkunskap i fråga om den sociala tryggheten.

Vi producerar forskningsdata och statistiska data om social trygghet, och informerar om rönen via olika kanaler.

Till FPA:s uppgifter hör att ge service genom att tillhandahålla information. Genom de forskningsdata och statistiska data som vi producerar kan vi påverka de beslut som gäller den sociala tryggheten. Vi lyfter fram forskningsdata och statistiska data i olika kanaler. På så sätt får den information som vi producerat stor spridning och kan utnyttjas av många.

År 2018

  • FPA:s forsknings-, aktuarie- och statistikpublikationer samt övriga publikationer laddades 351 965 gånger. År 2017 var antalet laddningar mindre, sammanlagt 211 939.
  • Våra forskningsbloggar lästes 85 416 gånger. År 2017 lästes bloggarna 131 039 gånger.
  • Twitter-kontot för FPA:s forskningsenhet hade 8 718 följare. År 2017 var antalet följare 7 359.

Social- och hälsovårdsreformen som en del av FPA:s ansvarsarbete

FPA har år 2018 aktivt deltagit i beredningen av landskaps- och vårdreformen. Vi har varit med och berett reformen i många beredningsgrupper på nationell nivå samt gett utlåtanden som gällt lagstiftningen. Vi har också deltagit i många av social- och hälsovårdsministeriets spetsprojekt. När det gäller verkställandet av den sociala tryggheten har vi förberett oss inför reformen bland annat genom att tillsammans med våra samarbetspartner utveckla olika samarbetsmodeller som stöd för den servicehelhet som erbjuds kunden.

Dessutom har vi i nära samarbete med våra nationella samarbetspartner tagit fram informationshanteringstjänster med tanke på valfriheten. Vi ansvarar också för utbetalningarna av hälso- och sjukvårdsersättningar till de tjänsteproducenter som tillhandahåller direktvalstjänster. Vi har dessutom förberett oss på att stå till tjänst med vår rådgivningsexpertis och våra rådgivningskanaler som stöd för olika valfrihetspiloter. Med tanke på landskaps- och vårdreformen och valfriheten har vi dessutom samarbetat aktivt med våra intressentgrupper, bland annat med landskapen och olika organisationer.

Uträtta ärenden enkelt och smidigt

Ansvarsmål 2:
Vi stöder våra kunders välfärd och främjar god livshantering.

Målet att stödja våra kunders välfärd och att främja god livshantering hör nära ihop med vår strävan att erbjuda tjänster som kan användas enkelt och smidigt. Det är viktigt för oss att kunderna kan uträtta sina FPA-ärenden på ett smidigt sätt. Vi har satsat på detta genom att utveckla våra servicekanaler så att de är så mångsidiga som möjligt.

Det är möjligt för våra kunder att sköta sina ärenden hos oss på många olika sätt: via e-tjänsten, via distansförbindelse, på våra serviceställen, med tidsbokning, per telefon och per post. Dessutom kan man på kommunernas cirka 160 servicepunkter få rådgivning när det gäller FPA-ärenden och FPA:s e-tjänst.

Direktersättningen på apoteken och inom hälso- och sjukvården utgör det enklaste sättet för kunden att sköta sina ärenden hos FPA.

År 2018 lämnades cirka 15,2 miljoner förmånsansökningar in till FPA. Av alla ansökningar som inkom år 2018 hade 69 procent gjorts via e-tjänsten. År 2017 gjordes 66 procent av alla ansökningar via e-tjänsten, år 2016 var andelen 64 procent och året innan 60 procent.

Distansservice och popup-tjänster

Som ett led i utvecklingen av vårt servicenätverk fortsatte vi att utveckla vår distansservice och våra popup-tjänster. Distansservice innebär att kunden får råd av en kundservicesakkunnig via en videoförbindelse. I slutet av år 2018 fanns det 100 distansserviceställen. Av dessa är 20 så kallade Virtu-serviceställen i Norra Finland. Cirka 4 300 ärenden sköttes via distansservice.

En popup-tjänst kan innebära rådgivning vid enskilda evenemang eller rådgivning vid ett tillfälligt serviceställe som har öppet till exempel en gång per månad. Popup-evenemangen är omtyckta, eftersom kundservicesakkunniga då kommer till sådana platser där det rör sig mycket folk och där behovet av rådgivning är stort. Under året ordnades cirka 500 popup-evenemang, vilket är mer än tre gånger så många som år 2017. Popup-serviceställena besöktes 8 700 gånger.

Av alla dem som besökte ett serviceställe fick

56 %

sitt ärende skött på en gång.


Av alla dem som kontaktade FPA per telefon fick

58 %

sitt ärende skött på en gång.


Angående hur lätt och smidigt det går att uträtta sina ärenden hos FPA fick vi betyget

7,35

på skalan 0–10.

Vi vill utveckla våra tjänster ytterligare så att de blir ännu enklare och smidigare att använda. Vi har satsat på detta på olika sätt under år 2018. Vi har till exempel testat hur ärenden kan skötas smidigt med hjälp av robotik. Ett av försöken är försöket med en chattrobot inom föräldraförmånerna. Avsikten är att utvidga försöket i fortsättningen.

År 2018 testade vi på att använda robotik vid automatiseringen av förmånshandläggningen. Arbetet fortsätter år 2019.

AI-programmet Aurora

Vi deltar i förutredningen av det nationella AI-programmet Aurora, som tillsatts av finansministeriet. År 2018 undersöktes genom livshändelsebaserade försök hur man kan göra det möjligt att av de tjänster som olika serviceproducenter tillhandahåller skapa smidiga servicestigar med tanke på olika livssituationer och livshändelser. Som en del av förutredningen bereds också en utvecklings- och genomförandeplan för det nationella AI-programmet Aurora för åren 2019–2022.

Förebyggande av marginalisering

Ansvarsmål 3:
Vi förebygger marginalisering.

Att förebygga marginalisering är en av hörnstenarna i vårt ansvarsarbete. Vi har satsat på förebyggande av marginalisering inom förmånsverksamheten och rehabiliteringen, men utöver det även genom att vara med i olika samarbetsforum för att minska ojämlikheten. Vi deltog bland annat i den arbetsgrupp som tillsattes av statsminister Juha Sipilä för att behandla jämlikhetsfrågor. Arbetsgruppens rapport publicerades i början av år 2018.

Vi har också tillsammans med andra aktörer producerat forskningsdata och lagt fram förslag på hur marginalisering kunde förebyggas. Att utveckla det här samarbetet ser vi också som en central åtgärd med tanke på förebyggande av marginalisering.

Sakkunniga från FPA gav sig ut i De bostadslösas natt år 2018. Under de bostadslösas natt ordnades olika evenemang runt om i landet, där bostadslösa hade möjlighet att ställa frågor om FPA-förmåner och få råd om hur man ansöker om förmånerna.

Stöd för de ungas välbefinnande på Navigatorn

År 2018 satsade vi på olika åtgärder som stöder de ungas välbefinnande. Vi är bland annat med i den nationella Navigatorn-verksamheten, vars syfte är att förebygga marginalisering av unga. Navigatorerna erbjuder unga i åldern 15–29 informations-, rådgivnings- och handledningstjänster med låg tröskel. Tjänsterna ordnas multiprofessionellt över sektorsgränserna.

Vid vissa Navigatorn-verksamhetsställen ordnas FPA:s popup-tjänster, medan man vid andra når FPA per telefon eller via Skype. För den multiprofessionella personalen ordnas utbildning om FPA:s olika tjänster. Vid behov styr personalen ungdomarna till FPA:s Nuotti-coachning, en tjänst med låg tröskel.

Sammanlagt 1 281 unga har beviljats yrkesinriktad rehabilitering på lättare grunder: de unga har inte behövt ha något läkarutlåtande för att antas till rehabiliteringen, och det har också varit möjligt att ansöka om rehabilitering muntligen.

Utveckling av rehabiliteringen för NEET-unga

I projektet för utveckling av rehabiliteringen för NEET-unga (NEET = Not in Employment, Education or Training) har man arbetat för att unga personer i åldern 16–30 år som står utanför arbets- och studielivet ska få tillgång till rehabiliteringstjänster. Totalt 1 281 unga har beviljats yrkesinriktad rehabilitering på lättare grunder än vanligt: de unga har inte behövt ha något läkarutlåtande för att antas till rehabiliteringen, och det har också varit möjligt att ansöka om rehabilitering muntligen.

Som en del av projektet har man utvecklat en ny form av yrkesinriktad rehabilitering, s.k. NUOTTI-coachning. Den går ut på att den unga får en personlig coach som ger stöd i vardagen. Inom NUOTTI-coachningen kan man avancera i den ungas takt. Man kan till exempel uppmuntra den unga att söka annan service inom den yrkesinriktade rehabiliteringen, vilket kan innebära att han eller hon börjar omfattas av yrkesinriktad rehabilitering i ett tidigare skede än vad som annars hade varit möjligt.

Mångfald

Ansvarsmål 4:
Vi utvecklar våra tjänster för att bättre kunna beakta mångfalden bland våra kunder och vår personal.

Vi har utvecklat de sätt på vilka man kan uträtta ärenden hos oss så att alla våra kunder ska ha likvärdiga möjligheter att uträtta sina FPA-ärenden. Under år 2018 utvecklade vi vår distansservice samt olika meddelande- och chattjänster.

Våra kunders möjligheter att uträtta ärenden hos oss utgör grunden för vår verksamhet. Att våra tjänster är tillgängliga syns på många olika sätt: vi har ett brett utbud servicekanaler, vi har språk- och tolktjänster, vi har service som är riktad till särskilda användargrupper och vi har bland annat satsat på klarspråk.

Tillgänglighet är en viktig princip också i våra e-tjänster. Att utveckla tillgängligheten i fråga om våra e-tjänster var ett centralt insatsområde år 2018, och det arbetet fortgår alltjämt. EU-direktivet om tillgänglighet avseende webbplatser kräver att e-tjänsterna hos offentliga aktörer är tillgängliga senast i september 2020. En tillgänglig e-tjänst är utformad så att den kan användas även av särskilda användargrupper. Alla FPA:s kunder har nytta av e-tjänster som är lätta att använda och lätta att förstå.

I fjol gjordes mer än 44 miljoner besök på FPA:s webbplats kela.fi (fpa.fi). Över hälften av alla besök gjordes via mobila enheter.

Tillgängligheten till våra tjänster hör också samman med digitalt stöd och förebyggandet av digital marginalisering

På våra serviceställen och i telefontjänsten får kunderna personlig hjälp med användningen av e-tjänsten. På serviceställena hjälpte man år 2018 kunderna att sköta ärenden via e-tjänsten nästan 96 000 gånger och per telefon över 13 000 gånger. Den som behövde handledning kunde dessutom boka tid till ett serviceställe. Det är också möjligt att boka en telefontid för handledning. I så fall ringer FPA upp kunden. På FPA:s webbplats finns det dessutom rikligt med tips och videoinspelningar som visar hur man använder e-tjänsten. Vi har också satsat på digitalt stöd och på samarbete kring digitalt stöd på nationell och regional nivå tillsammans med andra aktörer.

Mer än 20,5 miljoner bilagor lämnades in till FPA år 2018. Av dessa skickades 60 procent via e-tjänsten. Ett år tidigare var andelen 53 procent.

”FPA:s tjänster är lättillgängliga.” Av dem som svarade var

57 %

helt eller delvis av samma åsikt.


”Mitt ärende gick att sköta i den servicekanal jag valt.” Vi fick betyget

8,45

på skalan 0–10.

Allmän rådgivning på sociala medier

Vi har också gett allmän rådgivning bland annat på vår Facebook-sida. Våra korta tips under rubriken FPA tipsar som vi delar på Facebook och Instagram utsågs till Årets klargörare år 2018. Vinnaren valdes av riksdagens justitieombudsman. Man kan också lyssna på tipsen och de översätts alltid till svenska.

Mångfalden bland personalen beaktas

Vi är en stor arbetsgivare, och det är en central del av vår ansvarsfullhet att beakta mångfalden bland personalen. Vår personal representerar också en mångfald av behov och kompetens. Mångfalden är en betydande resurs för FPA. När vi beaktar personalens mångfald stärker vi välbefinnandet i arbetet och en innovativ arbets- och organisationskultur.

Att uppmärksamma mångfalden hos personalen betyder också familjevänlighet, vilket är något som vi som arbetsgivare vill satsa på. Av dem som svarade på frågorna i personalbarometern år 2018 tyckte 86,1 procent att de kan kombinera arbete och privatliv. År 2017 var andelen 84,7 procent.

Digitaliseringen möjliggör nya arbetsformer. Distansarbete i hemmet är en arbetsform som också har stor ekologisk betydelse. Antalet dagar som FPA:s anställda arbetat hemifrån på distans har ökat från år till år, och år 2018 var antalet betydligt större än tidigare år.

Vi har flexibla arbetstider för att kunna kombinera arbete och privatliv.

Ansvarsfull arbetsgivare

Ansvarsmål 5:
Vi är en ansvarsfull arbetsgivare.

En välmående och kunnig personal är FPA:s viktigaste resurs. Eftersom vi är en ansvarsfull arbetsgivare vill vi värna om vår personals välbefinnande i arbetet och om utvecklingen av personalens kompetens. Kompetensutveckling är ett tema som vi lyfter fram ytterligare under år 2019.

Vi satsar på medarbetarnas välbefinnande i arbetet och på medarbetarupplevelsen.

Enligt 2018 års personalbarometer var vår personals arbetstillfredsställelse på en god nivå. Av respondenterna var 82,1 procent nöjda med sitt jobb. År 2017 var motsvarande siffra 82,2 procent.

Vi har satsat på vår personals välbefinnande i arbetet på olika sätt. Ett exempel är försöket med frivilligarbete, som startade i början av år 2018. Varje medarbetare som så önskade hade möjlighet att använda en eftermiddag under år 2018 för frivilligarbete, vilket stödjer välbefinnandet. Vi hoppas att försöket med frivilligarbete uppmuntrar vår personal att ägna sig åt frivilligarbete även på sin fritid.

Frivilligarbete ökar välmåendet både hos den som tar emot hjälp och hos den som utför frivilligarbetet. Genom att erbjuda möjlighet till frivilligarbete ökar vi också vår kundförståelse, i och med att vi kommer närmare dem som behöver hjälp. Tack vare frivilligarbete kan vi således även utveckla våra tjänster.

FPA:s blodgivargrupp gav blod 111 gånger under år 2018. Det betyder att vi hjälpte upp till 333* patienter.

(* =då de röda blodcellerna, trombocyterna och plasmaprodukterna har separerats ur varje blodpåse)

Veckan för hållbar utveckling

Veckan för hållbar utveckling är en temavecka som lanserats på initiativ av Europeiska nätverket för hållbar utveckling (European Sustainable Development Network , ESDN). Målet med veckan är att inleda och synliggöra olika projekt för hållbar utveckling runt om i Europa.

Den europeiska veckan för hållbar utveckling inföll 30.5–5.6.2018. FPA har årligen deltagit i den här temaveckan. Det riksomfattande temat var agendan för hållbar utveckling, Agenda 2030. Av de mål som ingår i agendan valde FPA att fokusera på att främja jämställdhet och minska ojämlikheten.

Under veckans gång bjöd vi på olika jippon och nyhetsinlägg som anknöt till de områden som vi prioriterat, och vi utmanande alla medarbetare att delta i arbetet för en hållbar utveckling.

Barn med på jobbet-dagen

Hösten 2018 deltog vi i den riksomfattande Barn med på jobbet-dagen.  Vi uppmuntrade vår personal att ta med sina barn till jobbet för att bekanta sig med arbetsplatsen. Evenemanget ingick i FPA:s projekt En barnvänlig arbetsplats.

Pride

Sommaren 2018 deltog vi i kultur- och människorättsevenemanget Pride.

Ekonomisk ansvarsfullhet

Ansvarsmål 6:
Vi agerar på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Till vår ekonomiska ansvarsfullhet hör att vi säkerställer att vår verksamhet är ekonomiskt hållbar. Det här innebär en långsiktig planering och uppföljning av FPA:s ekonomi, ekonomisk riskhantering samt beaktande av kostnader och nytta vid utvecklingen av verksamheten. I vår ekonomiska ansvarsfullhet ingår också en samhällelig aspekt, eftersom vi ställer prognoser och gör uppskattningar av FPA:s förmånsutgifter och hur de utvecklas.

När det gäller vårt utvecklingsarbete och våra investeringar har digitaliseringen varit vårt insatsområde år 2018. Digitaliseringen påverkar på ett omfattande sätt all vår verksamhet; allt från hur enskilda kunder sköter sina ärenden till personalperspektivet. Digitaliseringens effekter återspeglas i vår sociala, ekologiska och ekonomiska ansvarsfullhet.

Våra ekonomiska satsningar på digitaliseringen hänger nära ihop med vår service och med hur vår verksamhet organiseras. Av FPA:s alla serviceformer är e-tjänsten den överlägset mest effektiva. Den sparar FPA:s och samhällets resurser, och gör det samtidigt möjligt för våra kunder att sköta sina ärenden hos oss på ett smidigt sätt.

Kostnaden för traditionell byråbetjäning är cirka 10 euro per besök, medan det i e-tjänsten är fråga om några tiotals cent.

Till den ekonomiska hållbarheten i FPA:s verksamhet hör också en effektiv användning av våra lokaler. Vi planerar långsiktigt våra kommande behov av lokaler och de investeringar som dessa kräver. En effektiv användning av lokalerna är också ekologiskt ansvarsfullt.

Vår lokalanvändning effektiviserades med

7 %

år 2018.

Vi utförde också ett försök kring cirkulär ekonomi där vi utnyttjade gammalt marknadsföringsmaterial vid sammanställningen av nya produkter.

Fokus på utvecklingen av ansvarsfullhet vid FPA:s upphandlingar

De frågor som gäller ekonomisk ansvarsfullhet har ekonomiska, sociala och ekologiska återverkningar även utanför vår organisation. Ett centralt exempel på detta är ansvarsfullheten när det gäller upphandlingar.

Ett av de viktigaste målen för vårt ansvarsarbete är att utveckla ansvarsfullheten vid upphandlingar. År 2018 inledde vi vårt arbete med att utveckla ansvarsfullheten när det gäller moderskapsförpackningen. Här är målet att utveckla speciellt den sociala ansvarsfullheten. Våra intressentgrupper gav oss också respons på ansvarsfullheten när det gäller moderskapsförpackningen.

Våra satsningar på ansvarsfullhet i samband med moderskapsförpackningen fortsätter även år 2019, och här är vårt mål allt större ansvarsfullhet. Vi kommer att granska ansvarsfullheten även i fråga om våra övriga upphandlingar. Vad gäller dem preciseras våra planer under år 2019.

Vårt mål är allt större ansvarsfullhet i samband med moderskapsförpackningen.

Ansvarsfulla placeringar

Ansvarsmål 7:
Vi placerar våra tillgångar på ett ansvarsfullt sätt.

I sin placeringsverksamhet följer FPA FN:s principer om ansvarsfulla placeringar. Vi uppdaterade våra principer för ansvarsfulla placeringar i samband med placeringsplanen för år 2019. Vi rapporterar till FPA:s styrelse om olika frågor som gäller ansvarsfulla placeringar, och vid behov även till andra FPA-organ i samband med rapporterna om placeringsverksamheten. I samband med behandlingen av placeringsplanen granskar vi årligen hur aktuella principerna för ansvarsfulla placeringar är.

Klimatgärningar

Ansvarsmål 8:
Vi minskar vårt koldioxidavtryck.

Vi beräknar vårt koldioxidavtryck och satsar på att minska det.

Alltsedan år 2013 har vi räknat ut det koldioxidavtryck som vår interna verksamhet ger upphov till. De delområden som ingår i beräkningen är energiförbrukning, resor, inköp av kontorsmaterial och inventarier, pappersförbrukning och avfall. På de här delområdena minskade vårt koldioxidavtryck med nästan 14 procent* jämfört med året innan.

Den viktigaste enskilda faktorn som bidrog till detta var minskningen av de utsläpp som förbrukningen av el medför. Enligt det avtal som Hansel konkurrensutsatt hade den el som vi förbrukade år 2018 producerats av förnybar energi till 100 procent, och elenergins specifika koldioxidutsläpp var 0 g/kWh.

*= Beräkningen av elförbrukningen har preciserats jämfört med tidigare år, och siffrorna är inte helt jämförbara med föregående års siffror.

Den största delen av FPA:s koldioxidavtryck utgörs av energiförbrukningen. Vi har ett riksomfattande nätverk av serviceställen och stora kontorshus, vilket inverkar på vårt koldioxidavtryck och speciellt på vår el- och värmeförbrukning.

Utvecklingen av e-tjänsten är en faktor som har en stor inverkan på vilket koldioxidavtryck vår service medför. Genom att utveckla våra e-tjänster kan vi minska det koldioxidavtryck som våra kunder lämnar efter sig när de sköter sina ärenden, speciellt tack vare minskad pappersförbrukning och färre resor till våra serviceställen.

Vi deltog i den riksomfattande energisparveckan år 2018. Vårt tema för veckan var hållbara arbetsresor.

Kela Cycling-gruppen

FPA-medarbetarnas egen grupp KeCy, dvs. Kela Cycling-gruppen, har deltagit i den nationella kilometertävlingen. År 2018 cyklade gruppen sammanlagt 186 404 km. Deltagarna cyklade i medeltal 800 km var. År 2017 var motsvarande siffra 668. Motsvarande färdsträckor med bil hade gett ett koldioxidutsläpp på sammanlagt 32 620 kg år 2018.

Åtaganden för hållbar utveckling

Vi har också ingått två åtaganden om hållbar utveckling. Det senaste ingicks år 2017, och det är starkt förknippat med målet att bekämpa klimatförändringen. Tillsammans med Finans Finland, Trafiksäkerhetsverket Trafi samt Social- och hälsovårdsministeriet publicerade vi ett gemensamt åtgärdsåtagande för hållbar utveckling som rör digitaliseringen av handlingar inom social- och hälsovården. Digitaliseringen gällde läkarintyg A. Målet är att 80 procent av läkarintygen ska förmedlas elektroniskt år 2020.

Enligt åtagandet ska man ta reda på vilka klimatkonsekvenser digitaliseringen har. Detta görs genom att man räknar ut vilket koldioxidavtryck förmedlingen av läkarintyg har, och följer upp hur detta förändras när antalet elektroniska intyg ökar. I beräkningen beaktas förmedlingen av handlingar hos varje enskild part, t.ex. postningen och pappersförbrukningen.

År 2018 förmedlades fortfarande den största delen av läkarintyget A i pappersform (632 473 st.). Sammanlagt 2 procent (13 015 st.) av dem förmedlades elektroniskt år 2018. Det är meningen att förmedlingstjänsten för elektroniska läkarintyg ska tas i riksomfattande bruk under de kommande åren.

Framtidsutsikter

Vi genomförde många reformer som anknyter till ansvarsfullhet och hållbar utveckling. Vi förberedde också olika ändringar vars effekter kommer att synas under de kommande åren.

Våra viktigaste teman år 2018 hade främst att göra med ansvarsfulla upphandlingar, arbete för bekämpning av ojämlikhet och marginalisering samt stödjande av välbefinnande i arbetet, där inledandet av frivilligarbete också ingår.

Med avseende på ansvarsfullhet var år 2018 ett givande år då vi rätt bra lyckades nå de mål som vi satt upp. Det finns dock fortsättningsvis sådant som behöver utvecklas, och det håller oss aktiva även under kommande ansvarsår.

År 2019 för med sig olika teman för utvecklingsarbetet. Ett intressant tema som hänger ihop med frågan om ansvarsfullhet är definitionen av principerna för etisk användning av artificiell intelligens. Under det kommande året får våra kunder möjlighet att välja om de vill ha elektroniska beslut i stället för beslut i pappersform, och detta kommer också att inverka på ansvarsfullheten. Denna möjlighet tas stegvis i bruk under år 2019. Även utvecklingen av servicenätet och våra tjänster fortsätter under år 2019. Vi utvecklar bland annat distansservicen, popup-tjänsterna och tjänsterna för kunder som behöver personligt stöd.

Genom ett målinriktat och ambitiöst ansvarsarbete främjar vi en hållbar utveckling i hela samhället.